Advies Huuraanpassing 2024

Aan                 De Goede Woning

Van                 Huurdersvereniging HUIB

Datum           25 februari 2024

Onderwerp   Adviesaanvraag Huuraanpassing 2024

 

Zoals in de adviesaanvraag in de opening wordt opgemerkt, stelt het rijk de kaders voor de jaarlijkse huuraanpassing vast. Voor 2024 is de maximaal toegestane huurverhoging 5,8% en de maximaal toegestane huursomverhoging voor woningcorporaties is 5,3%.

DGW kiest ervoor de maximaal toegestane huursomverhoging van 5,3% te realiseren. Om de kosten te kunnen blijven dekken en de maatschappelijke opgaven zo veel mogelijk te kunnen realiseren. Daarbij wordt verwezen naar de NPA (nationale prestatieafspraak) over afspraken voor de betaalbaarheid, dat in de periode 2023-2025 de maximale huurprijsstijging per woonruimte gelijk is aan de loonontwikkeling.

Omdat de aangekondigde huurverhoging van 5,8% beduidend hoger is dan het gemiddelde van 2,6% over de afgelopen 10 jaar, hebben samenwerkende huurdersorganisaties via een advertentie in een landelijk dagblad een signaal afgegeven. Het laatste beetje lucht wordt eruit gezogen, de kans op financiële problemen is groot en armoede begint bijna een begrip te worden.

De huurdersorganisaties roepen politiek Den Haag en de Woningcorporaties op de maximale huurverhoging te verlagen naar 3,2% gelijk aan inflatie (Bron CBS: CPI 31 januari 2024). Huib heeft zich bij het initiatief aangesloten.

In de huuraanpassing 2024 wordt de verhouding tussen prijs en kwaliteit benadrukt, een mooiere, grotere of betere woning kan wat duurder zijn en vice versa. Na een aantal jaren wordt het huurverhogingspercentage weer gekoppeld aan de relatieve hoogte van de bestaande contracthuur.

Voor huishoudens met hoge inkomens in sociale huurwoningen kan een IAH (inkomensafhankelijke huurverhoging) worden toegepast. DGW maakt van deze mogelijkheid gebruik. Voor de huuraanpassing 2024 wordt de volgende staffel voorgesteld:

 

% maximale huurHuuraanpassing
  < 65%5,4%
>= 65% en < 90%4,9%
>= 90%4,4%

Het bestuur van HUIB is van mening dat voor toepassing van een IAH geen valide argumenten aanwezig zijn. Dit instrument is ooit ontwikkeld om scheefhuur tegen te gaan, maar opties om door te stromen zijn niet of nauwelijks aanwezig. Ook het aanwenden van deze inkomsten van de IAH zijn van een dermate geringe omvang dat zij bijdragen aan de doelstelling: verbetering, verduurzaming en vernieuwing. Een wettelijke basis in breder perspectief tussen sociale huur en vrije sectorhuur zou een dergelijke inkomensmaatregel rechtvaardigen.

Het onthouden van instemming van HUIB over doorwerking van de IAH naar de LPA (lokale prestatieafspraak) waarbij de maximale huursomverhoging van 5,3% wordt nagestreefd, leidt tot de volgende staffel:

% maximale huurHuuraanpassing
  < 65%5,0%
>= 65% en < 90%4,0%
>= 90%3,0%

Hoewel het bestuur van HUIB begrijpt dat ook de woningcorporaties de gevolgen van de hoge prijsstijgingen moeten opvangen, doet HUIB een beroep op DGW om de knellende positie van met name de lage inkomensgroepen te verlichten.