Informatie downloaden of raadplegen

Hieronder vind je belangrijke informatie die betrekking heeft op wonen en leefbaarheid. Als je op de afbeelding klikt kun je het document raadplegen. Klik je op de link dan wordt het document gedownload.

Op woensdag 18 mei heeft het bestuur van HUIB het concept beleidsplan vastgesteld. Het bestuur vindt het noodzakelijk dat het mandaat van de huurders heeft om in het overleg met de corporatie DGW en de Gemeente Zoetermeer haar mening te geven over de beleidsonderwerpen die in het beleidsplan zijn opgenomen. Op de komende Algemene Ledenvergadering wil het bestuur het beleidsplan definitief vaststellen. Het bestuur nodigt de huurders van DGW uit om commentaar te leveren op het beleidsplan.
Beleidsplan HUIB (116 downloads)
De keuzes uit de woonvisie van 2009 ‘De groeistad voorbij’ zijn de afgelopen vijf jaar bepalend geweest voor het woonbeleid van de stad. Op hoofdlijnen blijven deze keuzes ook in de toekomst het uitgangspunt. Niettemin vraagt met name de crisis op de woningmarkt van de afgelopen jaren om een actualisatie van het Zoetermeerse woonbeleid.

Woonvisie Zoetermeer (141 downloads)

De wet op het overleg tussen huurders en verhuurder( verder te noemen Overlegwet) geeft huurdersorganisaties het recht om door de verhuurder over bepaalde zaken geïnformeerd te worden, hierover ook overleg te hebben en om aan de verhuurder advies uit te brengen.

Wet overleg huurders verhuurder (131 downloads)

De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Daarnaast kunnen wijzigingen in de woningvoorraad vergunningplichtig worden gesteld. Voor Zoetermeer is dit vastgelegd in de huisvestingsverordening.

Huisvestingverordening Zoetermeer (109 downloads)

Als er huurwoningen geïsoleerd worden, welke huurverhoging is dan redelijk? Daarover hebben Aedes (de koepel van woningcorporaties) en de Woonbond een ‘vergoedingentabel’ opgesteld. In dit document vind je zowel de tabel als nadere uitleg erover. Dit document is bruikbaar bij gesprekken tussen huurders en woningcorporaties, wanneer er verduurzamingsmaatregelen op stapel staan.

Vergoedingentabel verduurzaming (146 downloads)

De Woonbond heeft een integraal plan voor de woningmarkt gemaakt. Een plan waarbij de idealen van de volkshuisvesting weer centraal staan, in plaats van de kille wetten van de markt. In essentie draait dat om drie hoofdthema’s: betaalbaarheid, voldoende woningen en goede kwaliteit, afgestemd op de verschillende doelgroepen.

Plan voor de volkshuisvesting (138 downloads)

Huib heeft speciaal voor de bewonerscommissies van De Goede Woning een brochure samengesteld met daarin bijvoorbeeld hoe je zo een commissie moet beginnen en welke rechten de commissie heeft. Maar ook wat voor functies je nodig hebt in de commissie.
Brochure voor bewonerscommissie (99 downloads)