Goedkeuring ALV Statuten

Goedkeuring ALV statutenwijziging

In de ALV van 22 september 2022 is besproken om de eerdere vastgestelde statutenwijziging te vervangen door een vereenvoudigde versie. Tegelijkertijd zijn de wettelijke regels omtrent integriteit, vereist door de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), in de statuten worden opgenomen.

In de ALV van 22 september 2022 hebben de leden deze aanpak goedgekeurd, ook de (gewijzigde) artikelen van de statuten zijn, waar nodig met aanvullende toelichting, goedgekeurd. Bij het bezoek aan de notaris heeft deze het bestuur echter geadviseerd op de volgende punten in de statuten aan te passen.

 

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 11 lid 3 (herschreven)
Leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie; zij moeten zich schriftelijk dan wel digitaal aanmelden bij het bestuur.

Artikel 11 lid 4 (herschreven)
Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich ten minste twee weken vóór de Algemene ledenvergadering schriftelijk dan wel digitaal aan te melden bij de secretaris van de vereniging.

Artikel 11 lid 5 vervallen

Artikel 11 lid 10 (nieuw)
Geen lid van het bestuur kunnen zijn:

  1. personeelsleden, directieleden, leden van de raad van toezicht van DGW, hun partners en familieleden in de eerste lijn;
  2. leden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zoetermeer.

 

BESTUURSFUNCTIES, VERTEGENWOORDIGING EN BESLUITVORMING

Artikel 12 lid 2 (toevoeging)
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de vereniging zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie tenminste één van hen voorzitter, secretaris of penningmeester van HIDGW is.

 

BENOEMING, AFTREDEN, SCHORSING, ONTSLAG BESTUURSLEDEN

Artikel 13 lid 4 (toevoeging sub b)

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door schriftelijk bedanken, mits dit schriftelijk of digitaal geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden.

 

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 15 (opnieuw opgenomen, per abuis uit concept verwijderd)

  1. Het bestuur benoemt twee personen als representanten van de vereniging tot leden van de Raad van Commissarissen van DGW, met inachtneming van hetgeen hierover is bepaald in de samenwerkingsovereenkomst met DGW.
  2. Elke commissaris dient zoveel mogelijk te voldoen aan de desbetreffende profielschets.
  3. Het bestuur informeert de leden over de benoeming van de commissaris(sen) op de eerstkomende Algemene ledenvergadering.

 

In overeenstemming met de opdracht van de ALV wordt voor de hiervoor genoemde artikelwijzigingen goedkeuring gevraagd. Het bestuur verzoekt de leden in te stemmen met de gewijzigde artikelen. Indien u vragen heeft of niet kunt instemmen verzoekt het bestuur u dit voor 1 juni a.s. te melden aan de secretaris van het bestuur secretaris@huib.org.

Indien de leden hebben ingestemd stelt het bestuur op woensdag 6 juni 2023 de statuten in een schriftelijke buitengewone ALV vast.

Zoetermeer, 11 mei 2023
Het bestuur van de Huurdervereniging “In de Goede Woning” (HUIB)

Bijlage:
Akte Statutenwijziging

Wordt lid van Huib

Meedenken en meepraten over prettig en betaalbaar wonen

Aanmelden is eenvoudig

De contributie is slechts 0,60 eurocent per maand
Klik Hier
Huurdersvereniging

Wordt lid van Huib

Meedenken en meepraten over prettig en betaalbaar wonen

Aanmelden is eenvoudig

De contributie is gratis!
Klik Hier