Wie is HUIB en wat doet HUIB

Graag stellen we ons even voor: Onze naam is HUIB. De afkorting staat voor Huurdersvereniging In Beweging. In duur taalgebruik is het onze taak, als huurdersorganisatie, om de belangen van de huurders van De Goede Woning te behartigen en zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven over het beleid en de strategie van de woningcorporatie. Of in normaal Nederlands: HUIB zegt wat hij van de regels en toekomstplannen van De Goede Woning vindt. Of ze nou om zijn mening vragen of niet, De Goede Woning krijgt die toch en daar moeten ze vervolgens op reageren. Dat staat namelijk in de wet. HUIB is dus dé gesprekspartner namens de huurders en oefent invloed uit op De Goede Woning en op afspraken met de gemeente over het wonen in Zoetermeer.
Best heel wat dus!


Onze Missie

HUIB stelt de leden en de huurders van corporatie De Goede Woning centraal. Wij streven naar een democratische, duurzame en open vereniging, waarin individuele vrijheid even vanzelfsprekend is als sociale cohesie en de zorg voor elkaar. Een vereniging waarin leden verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf, hun Bewonerscommissie en hun vereniging. Een vereniging waarin arbeid, persoonlijke ontwikkeling, vriendschap, vrije tijd, zorg en waardering en respect voor elkaar goed te combineren zijn. Daarnaast moet de vereniging gezond zijn en blijven om de continuïteit van het verenigingsleven te kunnen waarborgen. De populaire en korte versie van onze missie is: samen met de huurders bijdragen aan de realisatie van prettig en betaalbaar wonen in Zoetermeer.


Onze Strategie

HUIB betrekt de huurders van DGW actief bij het beleid en bij het zorgen voor een prettige woonomgeving. Bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw maken we duurzame keuzes. We zoeken actief de samenwerking op met andere maatschappelijke partners en koesteren onze relaties en netwerken. HUIB vertaalt strategie in duidelijke plannen en activiteiten en betrekt de huurders bij de uitvoering van die plannen.

Onze plannen en activiteiten

1. Formuleren doelstelling (prettig wonen in fijne en veilige complexen);
2. Uitstraling BC’n  vergroten door verspreiding van Nieuwsbrieven en mailings via Huib;
3. Aanpassen en koppelen van websites complexen met website van Huib;
4. Meewerken aan onderzoek van Huib t.a.v. de samenwerking, onderwerpen etc.;
5. Formuleren vorm van samenwerking en onderwerpen tussen Huib en BC’n;
6. Bijdragen aan vergroten van (basis-) kennis van leden BC’n; 
7. Organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten tussen Huib en BC;
8. Ondersteunen van de BC’n;
9. Organiseren van themabijeenkomsten;